end

end
I
[end] n վերջ, վախճան. ավարտ, հետևանք. the end of the story պատմության վերջը. end to end ծայրը ծայրին. from end to end ծայրից ծայր. at both ends երկու ծայրերում. at the end վեր ջում. the end house վերջին շենքը. end on ծայրն իր կողմը. be at/come to an end վախ ճանի հասնել, վերջանալ. end product վերջ նական արդյունք. end user վերջնական սպա ռող/ օգ տագործող. put an/make an end to/of վերջ տալ. to the bitter end մինչև վերջ. be near one’s end մահամերձ լինել. be at the end of one’s tether սպառել ուժերը/միջոցները, ծայրահեղ վիճա կի հասնել. make both ends meet ծայրը ծայրին հասցնել. begin at the wrong end սխալ ծայրից/կողմից սկսել. come to a bad end վատ վերջա նալ. untimely end անժամանակ վախ ճան. This will be the end of me Դա ինձ վերջ կտա/իմ վեր ջը կլինի. change ends կողմերը փո խել. (մնա ցորդ, կտոր) candle end վառված մոմի մնա ցորդ. odds and ends մնացորդներ. ends of bread/sausage հացի/երշիկի կտոր ներ/ մնացորդ ներ. The end justifies the means Նպա տակը ար դա րացնում է միջոցները. gain one’s end նպա տակին հասնել. with this/to this end in view այս նպատակով. to what end? Ի՞նչ նպատա կով, ինչի՞ համար. in the end վերջի վերջո. draw to its end մոտենալ վերջին, վախ ճա նին. put an end վերջ տալ/դնել. without end ան վերջ, ան ընդհատ. the ends of the earth աշ խարհի ծայրը. at the /the other end of the world աշ խարհի մյուս ծայրում. His hair stood on end Մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին. be at a loose end պարապ/անգործ լինել. at one’s wits end շվա րած, շփոթ ված. on end անընդհատ, շա րու նակ. keep one’s end up չընկճվել, չհանձնվել. never hear the end of the story գործի/ պատ մության վերջը չերևալ. think no end of oneself խսկց. իրեն մասին բարձր կարծիքի լինել. There were no end of high-ups there Շատ նշա նա վոր/բարձ ր աստիճան մարդիկ կային այն տեղ. հմկրգ. end address վերջ նա կան հասցե. end of file ֆայլի վերջը. end user հա մակարգչային ծրագրեր օգտագործող
II
[end] v վերջանալ, վերջացնել. end a meeting ժողովը փակել. end one’s days in hospital կյանքը/օրերը հիվանդանոցում ավարտել. Term ended last week Կիսամյակն ավարտ վեց անցած շաբաթ. The game ended in a draw Խաղը ոչ-ոքի ավարտվեց. end up by quarrelling կռվով ավարտվել. end in smoke ապարդյուն լինել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • End- — End …   Deutsch Wörterbuch

 • end — [end] noun 1. STATISTICS MARKETING top/​bottom end a figure that is at the top or bottom end of a range is high or low in the range of possible figures that were expected: • The results were at the top end of previous market forecasts. 2.… …   Financial and business terms

 • end — end·amebiasis; end·amoeba; end·amoe·bi·dae; end·aortic; end·arterial; end·arteritis; end·ar·te·ri·um; end·er·gon·ic; end·ing; end·less; end·less·ness; end·lich·ite; end·most; end·oral; end·osmometer; end·osmosis; end·osteal; end·osteitis;… …   English syllables

 • End — ([e^]nd), n. [OE. & AS. ende; akin to OS. endi, D. einde, eind, OHG. enti, G. ende, Icel. endir, endi, Sw. [ a]nde, Dan. ende, Goth. andeis, Skr. anta. [root]208. Cf. {Ante }, {Anti }, {Answer}.] 1. The extreme or last point or part of any… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • End on — End End ([e^]nd), n. [OE. & AS. ende; akin to OS. endi, D. einde, eind, OHG. enti, G. ende, Icel. endir, endi, Sw. [ a]nde, Dan. ende, Goth. andeis, Skr. anta. [root]208. Cf. {Ante }, {Anti }, {Answer}.] 1. The extreme or last point or part of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • end — ► NOUN 1) the final part of something. 2) the furthest or most extreme part. 3) a termination of a state or situation: they called for an end to violence. 4) a person s death or downfall. 5) a goal or desired result. 6) a part or share of an… …   English terms dictionary

 • end*/*/*/ — [end] noun [C] I 1) the final part of a period of time We re going on holiday at the end of this month.[/ex] They ll make their decision at the very end of the week.[/ex] The work should be completed by the end of the year.[/ex] 2) the time when… …   Dictionary for writing and speaking English

 • end — end1 [end] n. [ME & OE ende, akin to Ger ende, Goth andeis < IE * antyos, opposite, lying ahead < * anti , opposite, facing (< base * ants, front, forehead) < OHG endi, forehead, Ger anti, L ante] 1. a limit or limiting part; point of …   English World dictionary

 • end — O.E. ende end, conclusion, boundary, district, species, class, from P.Gmc. *andja (Cf. O.Fris. enda, O.Du. ende, Du. einde, O.N. endir end; O.H.G. enti top, forehead, end, Ger. ende, Goth. andeis end ), originally the opposite side, from P …   Etymology dictionary

 • end — n 1 *limit, bound, term, confine Analogous words: *extreme, extremity 2 End, termination, ending, terminus are comparable when opposed to beginning or starting point and meaning the point or line beyond which a thing does not or cannot go (as in… …   New Dictionary of Synonyms

 • end — [n1] extreme, limit borderline, bound, boundary, butt end, confine, cusp, deadline, edge, extent, extremity, foot, head, heel, limitation, neb, nib, point, prong, spire, stub, stump, tail, tail end, term, terminal, termination, terminus, tip, top …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”